EL NOSTRE PROGRAMA PARTICIPATIU

 

 

    Cultura

Fer de la cultura un pilar del benestar. Un poble que aposta per la cultura.

 

Jaciment Iber

Atès que aquest jaciment te una gran importància per al futur del nostre municipi i pot ser un referent a nivell es treballarà la creació d’un òrgan tècnic amb informes vinculants per la presa de decisions. sobre com anar desenvolupant l’excavació i explotació del jaciment. Un òrgan compost per diferents representants polítics municipals i supramunicipals, i representants de les universitats i de la cultura, per tal de donar criteri en les actuacions.

Les primeres actuacions serà l’adquisició de la finca on es troben les restes ibèriques per tal de poder començar a sol·licitar subvencions i començar a fer-hi actuacions.

Iniciar les excavacions establint convenis i acords amb universitats i centres de recerca arqueològica per tal d’organitzar camps de treball per estudiants o voluntaris.

Can Fontanilles- Museu Cañas

Finalització de les obres de consolidació de Can Fontanilles. I contractació de les obres de museïtzació per tal de convertir l’edifici històric de Can Fontanilles en el futur Museu Josep Cañas.

Creació programa estiu-actiu

Perquè l’estiu és per gaudir del carrer crearem una programació d’activitats per a tots els públics oferint activitats formatives, de lleure, d’oci, culturals o espectacles infantils, es pretén generar espais de trobada per viure el carrer.

  1. Festes

Creació de la comissió de festes del municipi

Per tenir unes festes per a totes les edats, perquè es preservi la tradició i la nostra diversitat, perquè siguin unes festes de tots i per a tots hem d’aconseguir unes festes variades i engrescadores.

Creació del calendari de diades i trobades anuals

Al llarg del temps s’han intentat fer algunes trobades sense definir una data i sense un objectiu definit i cap d’elles ha tingut continuïtat. Per això proposem dissenyar juntament amb les entitats crear diades, trobades amb uns objectius clars i amb unes dates determinades que any rere any es puguin anar celebrant fins a consolidar-les.

  1. Participació ciutadana

La participació ciutadana comporta l’establiment de mesures per a fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans en la presa de decisions.

La transparència comporta la publicació de la informació pública de manera comprensible i accessible pel ciutadà i la gestió del dret d’accés a la informació, demanar informació de domini públic i que li sigui facilitada.

Et proposem diàleg com a punt de trobada de totes les banyerenques i banyerencs.

Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics, implicant-la en dos àmbits diferents. D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i d’altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

Iniciarem aquest procés en el primer any en la dotació d’una partida econòmica per tal que siguin propostes veïnals les que es sotmetin a votació i s’acabin duent a terme. Per anar progressivament incrementar la participació ciutadana fins a l’elaboració total juntament amb els tècnics i polítics municipals.

Creació de la taula de les associacions

El nostre municipi compte amb diferents nuclis i amb molta varietat d’entitats per tant és necessari crear una taula de participació a on es puguin establir les prioritats del món associatiu i les seves necessitats per poder desenvolupar el seu projecte.

Desenvolupament de processos participatius

Establir un sistema per tal de poder realitzar consultes populars per a copsar la voluntat ciutadana en aspectes que tinguin una especial importància per al municipi.

En aquest sentit considerem prioritari iniciar un procés participatiu per a la futura implantació del Logis Penedès. Entenem que el deure de l’Ajuntament és facilitar tota la informació possible a la ciutadania perquè puguin valorar els pros i contres d’aquesta infraestructura i pugui adoptar un posicionament al respecte. I la funció del govern municipal seria la de defensar el posicionament majoritari sorgit d’aquesta consulta.

Elaboració del Codi de bones pràctiques en la contractació pública

Amb aquest Codi volem garantir la neutralitat i la igualtat de tracte. Determinar el preu de licitació tenint present que les proposicions contractuals puguin tenir en compte adequadament les condicions laborals i salarials establertes en els convenis col·lectius dels treballadors que hagin d’executar les prestacions.

Licitar com a mínim el 7% de la contractació amb centres especials de treball i/o empreses d’inserció laboral.

Promocionar la contractació de cooperatives d’autoocupació.

Fer el seguiment de l’acompliment de les obligacions de transparència de l’Ajuntament

Publicació de tots els contractes realitzats per l’Ajuntament. Facilitació de la informació pública sol·licitada pels ciutadans i ciutadanes per conèixer les decisions preses en contractació pública i la forma com aquestes decisions són preses.

I sobre tot, cal fer una bona planificació de les necessitats de contractació de l’Ajuntament

  1. Administració electrònica

Suport en tràmits administratius

Establir un servei d’assessorament als ciutadans, entitats i empreses per tal de facilitar la sol·licitud de tràmits per mitjans tecnològics. Donarà mes llibertat als usuaris a l’hora de sol·licitar serveis a l’Ajuntament o inclús a altres administracions.

Portal de transparència

Garantir una web municipal on hi hagi tota la informació relativa a les activitats públiques que es facin i un portal de transparència actualitzat i comprensible on es pugui trobar la informació que els ciutadans tenen dret a poder consultar.

APP Municipal

Contractar o desenvolupar una app amb la qual l’ajuntament pugui establir una via de comunicació directa amb els ciutadans, per informar d’esdeveniments, actes, incidències, avaries, etc.. a traves dels dispositius mòbils.