EL NOSTRE PROGRAMA SEGUR

 

 

  1. Creació del servei de vigilància

 

Creació del servei de vigilància municipal. Habilitació de personal funcionari per tal de dur les tasques de vigilància en tot el terme municipal mitjançant rutes diürnes i nocturnes, amb la funció de detecció de qualsevol tipus d’incidència tant pel que fa al correcte funcionament dels serveis municipals, com per altres esdeveniments de qualsevol índole.

Així com vetllar per la detecció d’actes incívics i vandàlics que es produeixin en el municipi, establint la potestat de poder sancionar.

No només s’encarregaran de les tasques de vigilància, sinó que també vetllaran per atendre a altres qüestions de la ciutadania. Aquest servei respondrà a les necessitats reals del municipi. No obstant això el nou cos s’encarregarà principalment de l’àmbit de la seguretat a la localitat.

 

  1. Pla de mobilitat

 

Elaboració d’un pla de mobilitat per tal de revisar la idoneïtat de la senyalització viaria horitzontal i vertical en tots els nuclis, i en tots els camins municipals, prioritzant la senyalització orientada als vianants i establint, on s’escaigui, la previsió de carrils bici. Mirant a l’hora de donar resposta als problemes d’aparcament que es produeixen en algunes zones.

Zones d’aparcament

Habilitació d’espais d’aparcament en zones conflictives per manca d’aparcament, d’acord amb l’establert al Pla de Mobilitat.

Identificació i condicionament de camins municipals

Elaborar un catàleg de camins municipals per tal d’identificar els que son de titularitat municipal i poder-ne fer una recuperació i manteniment adients. Així com una correcta senyalització amb indicacions per als circuits saludables per fer a peu o en bicicleta.

 

  1. Itineraris saludables i Parcs de salut

 

Creació d’un parc de salut en cada nucli. Dotació d’uns equipaments saludables per fer exercici físic en zones verdes o d’equipaments, incorporant a aquests parcs de salut uns itineraris saludables.

Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins el nucli urbà com pels seus entorns. Estan senyalitzats de manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada, principalment, per promoure l’acció de caminar. Caminar per una Xarxa d’Itineraris Saludables permet prendre consciència del temps que es triga en recórrer les distàncies recomanades.

Els aparells que formen els Parcs Urbans de Salut estan enfocats a realitzar un treball de prevenció, millora i/o manteniment dels moviments necessaris per a les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida de les persones.

 

  1. Pla d’emergència municipal

 

Tenim un terme on hi ha moltes empreses amb diversos nivells de perill potencial. Algunes tenen quelcom semblant a un pla d’emergències i d’altres no tenen res. A Saifores hi ha aquesta preocupació per Esteve Química i a Casa Roja per Enagas. Caldrà elaborar un Pla Municipal que englobi tots aquests plans i programar simulacres d’actuació davant de possibles emergències. Fent participar a les empreses en l’actualització periòdica d’aquest Pla d’Emergències Municipal.

 

  1. Potenciar l’associació de protecció civil

 

Posar en marxa del servei de voluntariat de protecció civil. Establir un conveni amb aquest col·lectiu de voluntaris de cara a donar suport en les activitats que s’organitzin en el municipi, en coordinació amb el servei de vigilància. Dotant-los d’un espai i mitjans necessaris per dur a terme les tasques pròpies.

Estudiar la possibilitat d’instal·lació de càmeres de vigilància ja que no volem traspassar el límit de seguretat i envair la privacitat. Posarem aquelles que es consideren necessàries i justes per evitar robatoris i vandalisme és a dir, com a mesura dissuasòria i de control en cas d’actuacions incíviques.