El NOSTRE PROJECTE SOCIAL

 

 

  1. Servei d’ocupació municipal

 

Crear el servei d’ocupació municipal de Banyeres amb la finalitat de garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes de disposar de serveis d’orientació, formació i intermediació laboral, i contribuir a la seva ocupabilitat. Entenem que el treball és un element clau per a la convivència, per a millorar l’equilibri dels nivells de rendes de la ciutadania i per a la cohesió social, des d’aquest servei municipal d’Ocupació s’oferirà una atenció personalitzada i de qualitat, prioritzant les accions que faciliten l’accés al treball de les persones que es troben allunyades dels circuits laborals normalitzats, mitjançant la qualificació professional i la promoció de mesures integradores.

 

Els seus principis rectors seran:

Universalitat, gratuïtat, igualtat, cohesió social, corresponsabilitat, transversalitat, compromís públic i qualitat del servei.

Aquest servei oferirà: cursos de formació, programes ocupacionals, espais de recerca de feina i espais per a les empreses per anunciar les seves ofertes de feina.

Treballarem per dinamitzar el cooperativisme i l’autònom.

 

 

  1. Serveis socials

 

L’article 42.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables.

Per aquest motiu es imprescindible dotar als nostres serveis socials de eines per poder acompanyar a les persones en aquests moments de dificultats.

Es crearà el Fons Municipal de Solidaritat per atendre situacions de dificultats econòmiques que cada vegada pateixen més famílies.

A través d’aquest fons es pretén donar atenció a totes aquelles famílies derivades pels Serveis Socials Bàsics en situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

El dret a l’habitatge es considera una de les necessitats bàsiques que possibiliten una vida digna. Aquest dret no està garantit a totes les persones, per aquest motiu i dintre de les possibilitats que té l’Ajuntament s’adquirirà i/o rehabilitarà un habitatge per resoldre problemes puntuals d’emergència d’habitacle.

És crearà la taula de la solidaritat, hi formarà part el tècnic d’ocupació i els tècnics de serveis socials bàsics, valorarà les situacions d’urgència social. També gestionarà el fons Municipal de solidaritat, aquest està pensat per donar cobertura a projectes per tal de protegir a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, treballant des de la integralitat. També gestionarà l’habitatge posat a disposició de possibles emergències. I finalment, gestionarà el banc d’aliments.

Hem de ser conscients que la protecció del fracàs social no és exclusiva dels serveis socials, ha de ser abordada des de tots els àmbits.

 

 

  1. Potenciar les associacions

 

Un problema comú amb moltes de les nostres entitats és que els seus càrrecs estan ocupats per voluntaris els quals els queda lluny els aspectes fiscals i administratius. En moltes ocasions aquest és l’entrebanc perquè moltes persones valides no acceptin un càrrec a una entitat.

Per tal de poder facilitar l’accés a totes les persones a les juntes directives de les entitats i poder treballar en comoditat i responsabilitat es donarà un servei d’atenció i acompanyament a les entitats per resoldre aquests temes.

Per altra banda, som conscients que les quotes que reben moltes entitats dels seus associats són insuficients per poder portar a terme projectes que requereixen d’uns recursos econòmics o materials que superen les seves perspectives. Per aquest motiu intentarem dotar d’espais i recursos a les entitats en funció dels seus projectes.

 

 

  1. Gent Gran

 

L’objectiu principal de la dinamització de la llar d’avis i les activitats complementaries és donar les eines necessàries per millorar la qualitat de vida de les persones grans.

Es tracta de convertir la llar d’avis en el centre de dinamització social i cultural de la gent gran de Banyeres. S’haurà de reconvertir en part en un servei adreçat a les persones grans amb necessitats oferint serveis que ajudin a preservar l’autonomia de les persones grans i alhora els millori la seva qualitat de vida, com potser una opció de menjador o càtering.

Proposem un servei flexible amb personal qualificat i que s’adapti a les necessitats reals.

 

 

  1. Jovent

 

Fer del local de joves un espai que estimuli la cultura i el lleure entre el jovent. Hem d’aconseguir que sigui el punt de trobada, el centre de dinamització social i cultural de la gent jove.

Molta informació de vegades porta a la desinformació per aquest motiu dinamitzarem el servei d’atenció, orientació i assessorament per a joves sobre: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, entre d’altres. A través de tallers aprofundirem en els diferents temes. Serà un servei dinàmic i flexible adaptat a les necessitats dels nostres joves.

 

 

  1. Feminisme

 

En el nostre municipi compta amb una associació de dones que fa molt de temps que està en marxa i col·laborant activament, per tant li donarem tot el nostre suport i treballarem juntes per poder aconseguir un programa d’acompanyament a les dones: tant lúdic, cultural com de formació.

Treballarem amb els serveis socials municipals per tal de prevenir qualsevol tipus de situació de risc per a les dones i nenes.

 

Urbanisme feminista:

La teoria és la d’aconseguir espais urbans amb la vida al centre: inclusius, respectuosos, vitals. Ningú coneix millor els espais que els seus veïns. Coneixen les seves necessitats, els seus problemes, els seus punts forts, els seus punts dèbils.

Volem fer més segurs els nostres carrers, per això tindrem en compte les propostes de l’associació Femmes et Villes International, la primera associació internacional que treballa per construir ciutats feministes. Tenim voluntat d’apoderar les dones i de crear diàleg i canvi dins del nostre govern municipal en termes d’espai públic.

 

 

  1. Educació

 

Donarem suport a l’escola pública i la llar d’infants perquè els nostres centres educatius puguin disposar de professionals competents i compromesos amb el projecte educatiu dissenyat per la nostra escola que afavoreixi les bones practiques educatives i del treball cooperatiu de l’equip de docents.

Volem una escola que tingui com a finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat. Que l’alumne sigui el centre de l’escola.

Una educació de qualitat requereix del compromís i la participació de tothom. El servei públic ha de garantir la complicitat i treball de tots els agents implicats en l’entorn educatiu: escola, ajuntament, famílies.

Adhesió al programa Educació 360º a temps complert. Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que proposa que el model educatiu promogui i in­tegri els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, connectant l’escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat.

Volem reduir desigualtats. En el temps no lectiu és on es produeixen més desigualtats. Volem aconseguir una societat més formada, més empoderada, més crítica, més resilient a les crisis i amb més cohesió social.

 

 

      Esport

 

Fer esport de forma saludable i divertida utilitzant els espais públics del nostre poble, potenciant la utilització dels parcs, jardins i instal·lacions esportives.

Motivar la pràctica de l’esport, per a totes les edats i sexes, com a millora de la salut física i psíquica.

L’esport i l’activitat física com un complement educatiu que contribueixi a l’adquisició de bons hàbits i formes de vida saludables.

Vist l’ interès manifestat per alguns particulars, i seguint amb la voluntat de dotar al municipi amb un ampli ventall d’equipaments esportius, realitzar el projecte i construcció de pistes de paddle.

Per tal de poder donar mes versatilitat a la pista coberta i un millor aprofitament en casos de meteorologia adversa es cobririen els laterals de la pista coberta així com l’ampliació de la coberta a la zona de graderies.

Creació d’un espai lúdic esportiu a cada nucli. Dotació d’uns equipaments saludables per fer exercici físic en zones verdes o d’equipaments.

Fomentar l’associacionisme esportiu per poder ajuntar esforços per fomentar la pràctica de diversos esports al municipi.

 

 

  1. Animals

Fomentar la creació d’una associació sense ànim de lucre per la defensa dels animals. A través d’aquesta associació es dissenyarien campanyes que fomentin el respecte i l’ús dels espais públics. S’estudiaria la dotació de més espais lúdics per animals i com dinamitzar-los per a un major ús.

Crear un registre i fomentar la creació de colònies de gats controlats al carrer. Aconseguir voluntariat per a poder fer-ne seguiment i l’Ajuntament portarà a terme la seva esterilització per evitar la sobrepoblació.