EL NOSTRE PROJECTE SOSTENIBLE

 

 

  1. Energies netes

 

Contractar la realització d’un estudi tècnic de cadascuna de les instal·lacions municipals per instal·lar-hi la millor, més adequada a l’espai i més eficient de les energies netes que es disposa fins al moment.

Fomentar la transició cap al vehicle elèctric/híbrid, mitjançant la bonificació total o parcial dels impostos municipals als vehicles.

Les noves adquisicions i renovacions de vehicles municipals seran elèctrics o híbrids

Disposar de punts de recàrrega ràpida distribuïts pel municipi

Fomentar l’autoconsum fotovoltaic i altres energies netes mitjançant la bonificació de les llicències municipals per instal·lacions fetes pels particulars.

Realització de conferències i/o tallers adreçades a facilitar informació als particulars en aquest àmbit.

 

 

  1. Reciclatge

 

El percentatge de reciclatge a Banyeres està estancat i per tant cal dur a terme accions per millorar resultats en aquest sentit.

Realització de l’estudi de quin és el millor sistema de recollida de residus tenint en compte les característiques del municipi.

 

Projecte de conscienciació

Es treballarà per a l’elaboració d’un projecte de conscienciació en diferents àmbits de cara millorar el reciclatge, adreçat tant a nivell escolar com als adults. S’estudiarà la possibilitat de contractació d’educadors mediambientals per al servei de recollida de residus.

 

Bonificacions per fer bon reciclatge.

Establir un sistema de bonificació als usuaris que facin una bona gestió dels residus familiars. S’estudiarà quin és el millor sistema de bonificació: com potser un descompte en el rebut de brossa.

 

Aplicació de sancions

Un cop realitzat els estudis abans anomenats, s’hagi portat a terme les campanyes conscienciació de millora del reciclatge, s’hagin implantat totes les millores els veïns que no reciclin correctament se’ls sancionarà, per evitar que es perjudiqui a la resta d’usuaris.

 

 

  1. Transport públic

 

Establiment d’un sistema de transport públic a demanda, per fer recorreguts entre els nuclis del municipi. Alhora intentarem a través del Servei de transport de la Generalitat poder incloure dintre d’aquest servei i alguns destins concrets: estació RENFE, HOSPITAL, etc…

Carril bici

Els hàbits de mobilitat estan canviat. Per aquest motiu creiem que en l’estudi de mobilitat es podrà incloure espais de circulació per a bicicletes.

 

 

  1. Indústria i comerç

 

Mercat

Recuperació, impuls i gestió dels mercats de diumenge i dimecres. Estudiar la possibilitat de concentrar-los en un únic dia.

 

Foment i impuls del comerç de proximitat.

Establir incentius per tal d’afavorir la implantació de nous comerços en el municipi. Prioritzant tots aquells que siguin de productes ecològics i de proximitat.

 

Dinamització polígon industrial El Poet

Col·laborar amb els promotors del Polígon Industrial El Poet, per tal de desencallar els tràmits que calguin a fi de que aquest polígon que tenim de fa tant temps, pugui començar a acollir empreses i ser un focus de generació de nous llocs de treball.

 

 

  1. Urbanisme

 

Adequació el POUM

Des de la seva aprovació definitiva el POUM no ha estat modificat en cap sentit, tot i que hi ha diverses circumstàncies que han succeït que requereixen la seva actualització com per exemple la revisió dels límits entre el terme de Banyeres i Llorenç. Tanmateix hi ha un problema similar amb la delimitació entre Banyeres i Santa Oliva encara pendent de resoldre. Per la qual cosa entenem prioritari adequar aquest instrument de planejament a les necessitats actuals i futures. Hi ha pendent de realitzar quinze modificacions, pel cap baix.

 

Construcció centre cívic Casa Roja

Seguint la dinàmica de dotar a cada nucli d’un centre cívic o local per a les activitats que es desenvolupin en cada un, caldria iniciar negociacions amb els propietaris dels terrenys destinats a equipament per tal d’aconseguir un espai on poder ubicar aquest centre cívic i fer-ne el projecte i la edificació.

 

Adequació zona verda dels Boscos

Tenim actualment una zona verda a la urbanització en què tan sols hi trobem un espai petit destinat a parc infantil i la resta està pràcticament abandonada. Es tracta de convertir aquesta zona verda en un punt de trobada per la urbanització: instal·lant un parc de salut i un itinerari saludable.

 

Construcció d’una plaça a Saifores

El nucli de Saifores està mancat d’un espai d’esbarjo i de trobada a l’aire lliure. Cal poder fer realitat aquesta demanda. Per la qual cosa s’habilitarà una plaça on s’hi disposaran elements per fer activitats saludables.

 

 

  1. Serveis

 

Pla Director

El Pla director estableix una diagnosis de la situació actual del servei d’aigua i defineix la situació optima, establint els objectius a aconseguir i els terminis i costos per arribar-hi.

Revisar el Pla Director de l’aigua elaborat i pendent d’aprovació. Aprovació definitiva del mateix i definir actuacions prioritàries.

 

Substitució canonades fibrociment

Elaborar un projecte de substitució de les canonades de fibrociment existents en la xarxa d’aigua municipal. Establir el calendari d’actuació.

Aquesta seria una de les actuacions prioritàries.

 

Substitució de comptadors amb telelectura

Substitució dels comptadors d’aigua actuals, la majoria dels quals son obsolets, per comptadors amb telelectura que permetran un control mes exhaustiu del funcionament de la xarxa així com de la detecció de possibles fuites en els particulars.

 

Estudi estalvi energètic

Portarem a terme un estudi de cada instal·lació i edifici municipal per saber a quin nivell d’eficiència energètica ens trobem i quines mesures podem prendre per arribar a un consum molt baix.

 

Neteja viària i de zones d’esbarjo

Millores en l’arbrat i jardineria per tal de dotar de mes vegetació i assegurar-ne un correcte manteniment.

Millorar els contractes de neteja viaria, zones d’esbarjo i neteja de contenidors, per tal de garantir un estat de neteja correcte en tot moment. Establint un sistema de supervisió del correcte compliment dels contractes per part de les empreses contractades.

Tenim un municipi amb un extens terme i ple d’espais naturals. Redactar un pla estratègic per tal de convertir la riera que travessa tot el municipi en un espai natural on poder-ne gaudir per fer esport o activitats lúdiques, passant a formar part d’un gran itinerari saludable que fos nexe d’unió entre diversos nuclis.

Condicionament de les voreres en molt mal estat. Zona Priorat principalment i altres punts concrets d’altres nuclis.

 

Redistribució dels edificis públics

L’ajuntament disposa de diversos edificis de titularitat municipal i que en alguns casos estan infrautilitzats i en altres desbordats. Caldria fer una redistribució d’aquests espais de cara a aprofitar-los millor.

 

Pla de manteniment dels edificis municipals

Elaboració d’un pla de manteniment dels edificis i equipaments municipals de cara a garantir la seva conservació i bon estat. Per posar un exemple hi ha problemes de goteres en un edifici antic perquè a la coberta s’hi acumulen restes vegetals. Com que no hi ha un programa que prevegi fer neteges periòdiques de la coberta, sempre cal anar fent reparacions i pintant cada cop que surten. O el pati de l’escola bressol per dir-ne algun altre.

 

Remodelació del consultori mèdic

Fa molt de temps que per part del personal mèdic es demana una reestructuració d’espais del consultori mèdic. Treballarem perquè el Departament de Salut integri el consultori del nostre municipi dintre de la seva xarxa de consultoris i porti a terme una adequació de les instal·lacions. De la mateixa manera que treballarem perquè puguem millorar l’atenció a les persones amb més personal sanitari .