Proposta ajudes a famílies i autònoms COVID 19. 6/5/2020

Proposta agraïment als voluntaris/es per COVID 19. 7/4/2020

Proposta ajudes a autònoms I families per COVID 19. 6/4/2020

Manifest presentat pel covid 19 a l'ajuntament. 24/3/2020

Sol·licitud de Ple extraordinari per aprovar la proposta de creació de la comissió informativa. 8/4/2020

Proposta aprovació protocol de participación de la ciutadania en assumptes públics. 27/10/2019

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès no té aprovat el seu Reglament Orgànic Municipal (ROM). És el reglament que determina el funcionament de l’Ajuntament i de la participació ciutadana en assumptes públics. Alguns veïns ens van enviar preguntes per realitzar al Ple, ja que no tenien cap manera de fer-les arribar. El dia 27 d’octubre de 2019 el nostre grup va presentar una proposta per a la creació de la comissió formada per un membre de cada grup polític per la redacció del ROM. Mentre no s’aprovava el ROM es proposa aprovar un protocol per tal que la ciutadania podes enviar preguntes a qualsevol membre del Ple. Transcorreguts 4 mesos de la petició encara no ha estat inclosa en cap Ple.

 

PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT

 

ANTECEDENTS DE FET

Actualment l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no té aprovat el Reglament Orgànic Municipal, a on es pugui donar cobertura a la participació dels ciutadans en la vida pública local en el nostre municipi, tot i que en mandats anteriors s’havien iniciat treballs per a la seva elaboració.

Atès que és molt important per un Ajuntament afavorir la participació ciutadana en la gestió municipal, tal com ens ve recollit ja en l’exposició de motius III de la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, existe una clara tendencia continental a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local, para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. En esta materia, hay que destacar la procedencia de incrementar la participación y la implicación de los ciudadanos en la vida pública local, lo que no constituye en modo alguno un elemento contradictorio con los anteriores, sino que, por el contrario, los complementa y enriquece. Y si bien es cierto que en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización de las entidades locales, también lo es que la legislación básica estatal debe contener unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de esa participación”.

Atès que actualment els ciutadans han de remetre les preguntes als grups municipals perquè es traslladin al Ple municipal degut a que com a particulars no les poden realitzar.

Atès que l’Ajuntament ha de donar resposta a aquesta disfunció i que no podem esperar a tenir els treballs acabats del ROM.

 

FONAMENTS DE DRET

-Articles 4, 20.3, 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

-Article 8.1.a), 178 i la Disposició final 3a. del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-Article 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny

– Article 4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals aprovat per RD 2568/11986, de 28 de novembre.

És per això que es proposa al Ple prendre el següent

 

ACORD

PRIMER. Crear una Comissió de treball formada per cadascun dels portaveus de cada grup municipal, o en qui deleguin, per la represa dels treballs de redacció del Reglament Orgànic Municipal.

SEGON. Aprovar, mentrestant no es disposi del ROM, el protocol de participació dels ciutadans en el Ple Municipal, amb el redactat que tot seguit és recull:

Participació ciutadana en el Ple municipal

Un cop l’equip de govern ha respost totes les preguntes fetes en l’apartat de precs i preguntes dels Plens ordinaris, es contestaran les preguntes formulades per la ciutadania i es prendrà nota dels seus precs.

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de Precs i preguntes, d’acord amb les prescripcions següents:

  • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  •  
  1. Presencialment per escrit i entrar-la al Registre General com a màxim 24h abans del Ple ordinari

 

  1. Telemàticament, mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyeres: banyeresdelpenedes.eadministacio.cat

 

  • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia. En cas que no sigui competència municipal l’alcaldia podrà no respondre.

 

  • Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple.

 

  • L’alcaldia podrà no respondre si és un pregunta que ja s’ha presentat en una altra sessió en els últims 6 mesos.

 

  • La ciutadania podrà presentar preguntes dirigides a tots els membres del Ple. L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre en la mateixa sessió del Ple.

 

  • Les preguntes i precs dirigides als membres del Ple no poden tenir caire d’àmbit personal, sinó que han d’anar referides a temes de gestió pública.

 

  • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

TERCER. Publicar aquest protocol al portal de transparència i fer-ne difusió per les xarxes socials.

Moció de rebuig contra la sentencia de cent anys de presó recaiguda pel judici del referèndum de l'1 d'octubre. 16/10/2019

Davant l’escandalosa sentencia de cent anys de presó recaiguda pel judici pel referèndum de l’1 d’octubre, es va presentar en data 15 d’octubre de 2019 una moció de rebuig contra aquesta sentència. Curiosament en lloc de convocar un ple con van fer la gran majoria d’ajuntaments de Catalunya, l’alcalde de Banyeres va optar per fer un Decret en el qual el rebuig nomes el signava ell i no constava pas el posicionament de la resta de regidors.

 

Moció en defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori. 27/08/2019

Davant la greu situació pel mon de la pagesia generada amb la davallada del preu del raïm, es va presentar en data 27 d’agost de 2019 una moció en defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori. Aquesta proposta fou aprovada en el ple de data d’octubre de 2019.

 

Moció en defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del territori 

 

Aquestes setmanes ha sorgit la noticia sobre la polèmica sobre els preus del raïm que pagaran les majoristes del sector del cava. Aquesta és una molt mala noticia pel territori i la seva gent.

El Penedès és un territori molt sensible a aquestes qüestions. El sector de la vinya és un sector transversal i que ens permet desenvolupar diferents estratègies territorials. Des de la posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d’un paisatge natural i al mateix temps cultural que està a la base de la nostra identitat territorial, i també treballar polítiques turístiques en el conjunt de projectes de l’Enoturisme Penedès.

La vinya i el pagès esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors de poder mantenir un Penedès, el Penedès que tots i totes volem. La vinya i el pagès es converteixen en aspectes claus per tal de gestionar les pressions territorials que rep el Penedès per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el projecte paneuropeu del Corredor del Mediterrani.

Es per això que amb aquesta moció volem defensar les seves funcions socials, funcions territorials i funcions de futur que tant el sector de la vinya com la figura del pagès representen pel Penedès.

     · Demanem la constitució d’una taula de treball on la Conselleria d’Agricultura, la Conselleria d’empresa, la Delegació del Govern del Penedès, els presidents comarcals de les 4 comarques de la Vegueria Penedès i el sector de la vinya (presidents de la DO Penedès i DO Cava) així com membres d’Unió de Pagesos, JARC i l’Associació de Viticultors del Penedès puguin debatre sobre el preu del raïm i el futur del model de la vinya al Penedès.

      · Demanar a la Conselleria de Territori l’acceleració del desenvolupament del Pla Territorial del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra vegueria.

       · Constituir una Taula del Penedès amb representants de les Conselleries d’Agricultura i de la Conselleria d’Empresa per tal de definir unes estratègies conjuntes en clau Penedès que posin en valor la funció del pagès i el sector de la vinya i la promoció del territori i del turisme sostenible.

        · Demanar d’una manera immediata a la Conselleria d’agricultura que faci de mitjancera entre els sindicats agraris i les grans empreses del sector perquè no es posi un preu del raïm per sota del seu cost de conreu.